شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

سوره777

مثبت انديشي !؟ مگه جور يا رقم ديگشم داره ؟! قرآن !؟ من فكر مي كنم ، يا مي انديشم كه شما مثبتو در مقابل منفي گفته اين !
ساعت دماسنج
سوره777
0 امتیاز
0 برگزیده
192 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top