الکسا

سفارش تبلیغ
صبا
1 2 >

       

 

قران

 قران

قران

قران

قران

دودریا قران تصویر اعجاز علمی در قران دریای آب شور وشیرین در کنار هم

 دودریا


  

خلقت

...خلقت آدم ابو البشر که خدا او را از خاک بساخت ...59آل عمران

 

 

 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)

او کسی است که شما را از گل آفرید آن گاه اجلی مقرر فرمود و اجل معین پیش اوست ، و باز هم شما شک می کنید . انعام آیه2

» امید مجد

بلی هست یزدان همان رب پاک
که او آفریده شما را ز خاک
سپس داد دستور مرگ و اجل
که پیش خدا هست علم ازل
اجل راست ، معلوم وقت زمان
همه ثبت پیش خدای جهان
ندارد در آن ذات تردید راه
مجوئید هرگز طریق گناه

 

 » تفسیر المیزان - خلاصه

 » امید مجد
بلی هست یزدان همان رب پاک
که او آفریده شما را ز خاک
سپس داد دستور مرگ و اجل
که پیش خدا هست علم ازل
اجل راست ، معلوم وقت زمان
همه ثبت پیش خدای جهان
ندارد در آن ذات تردید راه
مجوئید هرگز طریق گناه
(هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده ثم انتم تمترون ):(اوست آنکه شما را از گل بیافرید،آنگاه اجلی مقرر فرمود، و اجل معین در نزد اوست و آنگاه باز هم شما شک می آورید؟)، در این عبارت اشاره به خلق عالم صغیر و کوچک انسانی می نماید، پس از خلق عالم کبیر و آنکه انسان راآفریده و امورش را تدبیر نموده و برای بقای ظاهری و دنیوی او مدتی مقررفرموده ، همان خدای سبحان است ، و وجود انسان محدود است بین گل که ابتدای خلقت نوع اوست و بین اجل مقرری که با رسیدن مرگ تمام می شود وممکن است مقصود از (اجل )روز بعث باشد که روز بازگشت به خدای سبحان است و (اجل )را نیز نکره آورد تا ابهام را برساند و دلالت کند بر اینکه این اجل برای بشر مجهول و نامعلوم است و بشر از راه معارف و علوم متداول راهی به سوی تعیین آن ندارد. اما فی الجمله (کل نفس ذائقه الموت )،(هرنفسی چشنده مرگ است )(1). و مراد از اجل ، مدت مقرر و معین است و یا به معنای آخر مدت می باشد و دراین آیه مراد، آخر مدت زندگی است نه تمامی آن و اجل دو گونه است :یکی >اجل مبهم اجل مسمی لوح محو و اثبات < در بحث ما است و همین طلوع به ضمیمه نبودن مانعی از موانع نسبت به روشن کردن زمین >علت تامه < و به منزله >ام الکتاب < و >لوح محفوظ< در بحث ما است . بدن انسان نیز با ترکیب خاصی که بدن او را تشکیل می دهد با همه اقتضائات محدودی که در ارکانش هست اقتضاء می کند که چه بسا صد یا صدوبیست سال عمربکند، این اجلی است که در لوح محو و اثبات ثبت شده ،اما تمامی اجزای هستی با این ساختمان بدن ارتباط و در آن تأثیر دارند و چه بسا اسباب و موانعی که در این اجزای هستی از شمارش بیرون هستند با یکدیگر بر خورد نموده وهمین اصطکاک آنها باعث شود که اجل انسان قبل از رسیدن به حد طبیعی خودمنقضی گردد و این همان >مرگ ناگهانی < است . و دراینجا اقوال دیگری هم گفته شده که به علت اشتمال آنها بر فساد مطلب وعدم صحت آنها و همچنین ضیق وقت به بحث در اطراف آنها نمی پردازیم ،چون کوتاهی عمر اجازه بحث در اطراف صحت و سقم امثال این امور رانمی دهد و آن را تجویز نمی نماید. سپس در مقام تعجب و سرزنش می فرماید،آنگاه شما باز هم شک و تردیدمی کنید؟ یعنی به فرض که شما از نظام عظیم خلقت و عالم کبری در غفلت باشید،اما عذر شما در تشکیک و تردید در باره پروردگار خودتان چیست وبه چه عذری او را نشناختید ،با اینکه او شما را خلق کرده و برای هر یک از شمااجلی قرار داده است ؟

 


  

 

y

...بار پروردگارا مرا به لطف خویش فرزندانی پاک سرشت عطا فرما....38آل عمران

 پروردگارا ما را از آنچه به رسولانت وعده داده ای عطا بفرما ودر روز قیامت مارا خوار ورسوا مگردان...194 آل عمران 


  

دینمکه

 

همانا دین پسندیده نزد خدا آئین اسلام است....19آل عمران

وهر که جز اسلام دینی بطلبد هر گز از او پذیرفته نمی شود ودر آخرت از زیانکاران است..85 آلعمران3 ص61


  

مردم آرایش حب شهوات نفسانبی که عبارت است از :

میل بزنها   

وفرزندان

وهمیانهای زر وسیم

واسبهای با نشان نیکو وچهارپایان ومزارع است جلوه گر شده لیکن اینها همه متاع زندگانی فانی دنیوی است ونزد خداست همان منزل بازگشت نیکو     14 آل عمران

خدایا هم تو دنیا بهمون بده هم توآخرت (نویسنده)


  

 

صورتجنینجنین

ودر این زمینه خداوند میفرماید:

خداست که می نگارد صورت شما را در رحم مادران هرگونه اراده کند 00006آل عمران

خدایا صورت مارا که خوب آفریدی سیرتمونو هم درست کن آمین|(نویسنده)


  

http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4944264390378131&w=196&h=143&c=7&rs=1&pid=1.7

ای اهل ایمان چون بقرض ونسیه معامله کنید تا زمانی معین سند ونوشته در میان باشد وبایست  نویسنده درستکاری

 معامله میان شما رابنویسد واز نوشتن ابا نکنید که خدای به نوشتن آموخته  پس باید بنویسید ومدیون امضا کند .....

 

 

دو تن از مردان گواه آرید واگر دو مرد نیابید یک تن مرد ودو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند  که اگر یک نفر آنها

 فراموش کند دیگری در را در خاطر باشد هر گاه شهود را (بخواهند )امتناع از رفتن نکند ودر نو شتن آن تاریخ مسامحه

نکنید چه معامله کوچک باشد چه بزرگ این درست تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت ونزدیکتر باین که شک وریبی در

معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست بدست میان شما برود در این صورت باکی

نیست که ننویسید و هر گاه معامله کنید در آن گواه گیرید ونبایست بنویسنده و گواه ضرری رسد اگر چنین کنید نا فرمانی

کرده اید از خدا بترسید خداوند بشما تعلیم مصالح امور کند وخدا به همه چیز آگاه است.00000

282بقره

(وجدانا تا حالا میدونستید که خدا تو قرانی که برای ما نازل کرده حکم چگونگی نوشتن سند رانیز مشخص کرده بود؟ نویسنده) 

 

 


  

طلب

خداوند درباره طلب از دیگران چنین میفرماید:

اگر (از کسی طلبکار هستید)تنگدست شود بدو مهلت دهید تا توانگر شود واگر در هنگام تنگدستی برسم صدقه ببخشید برای شما بهتر است اگر دانا باشید.بقره280

 


  

خدا در قران در باره نزول خواری وربا خواری چنین میفرماید:

آن کسانی که ربا خوارند بر نخیزند جز به مانند آن که بوسوسه وفریب شیطان مخبط ودیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت (ربا) هستند که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت وربا(نزول)نیست وحال آنکه خدا تجارت را حلال کرده وربا را حرام هرکس پس از آنکه پند واندرز کتاب خدا بدو رسید از این عمل (ربا خوردن) دست کشد خدا گذشته او در گذرد وعاقبت کار او با خدا باشد و کسانی که از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند ودر آن جاوید معذب خواهند بود. ..بقره275

 

رباربا

 

 

   ومجددا   در تاکید آیه قبل خداوند چنین می فرماید:

خداوند سود ربا را نابود گرداند ...بقره276

ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا بتر سید وزیادی ربا نگیرید اگر براستی اهل ایمان هستید....بقره278

پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که بجنگ خدا ورسول او برخاسته اید واگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست بکسی ستم نکرده اید وستمی نکشیده اید. بقره 279 


  

خداوند درباره کمک به فقرا چنین میفرماید:

بزبان خوش وطلب آمرزش (فقیر را رد کردن)بهتر است تا آنکه صدقه دهند وپی آن(او را) آزار کنند....263بقره

صدقات مخصوص فقیرانی است که در راه خدا نا توان وبیچاره اند وتوانایی آن که کاری پیش گیرند ندارند واز فرط عفاف چنانند که هر کس از حال آنها آگاه نیست پندارد غنی وبی نیازند  شما باید به فقر آنها رااز سیمایشان پی برید که از عزت نفس هر گز آنها چیزی از کس سوال نکنند.

و هر چه انفاق کنید خدا بر آن آگاهست.....273بقره


  
   مدیر وبلاگ
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :10
بازدید دیروز :9
کل بازدید : 34905
کل یاداشته ها : 108


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ